Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

Natuurlijk mogen wij uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Dit mag alleen als er sprake is van een ‘rechtmatige verwerkingsgrond’. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Overeenkomst
We kunnen persoonsgegevens van u nodig hebben om een overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld met een eenmanszaak die u vertegenwoordigt. Vertegenwoordigt u uw eenmanszaak en heeft die eenmanszaak een overeenkomst met ons gesloten of is zij dit van plan? Of bent u de contactpersoon, aandeelhouder, bedrijfsleider of UBO van deze eenmanszaak of van een van onze zakelijke klanten? Dan mogen we uw persoonsgegevens voor andere redenen gebruiken dan de uitvoering van de overeenkomst.

Wettelijke verplichting
Er zijn veel wettelijke regels waaraan wij moeten voldoen. Zo dienen wij gegevens over onze klanten en persoonsgegevens over betrokken personen vast te leggen en deze soms aan anderen verstrekken. We geven hier enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen:  

  • De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt ons bepaalde verplichtingen op waarmee we rekening moeten houden.
  • Wij moeten maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en te bestrijden. Daaronder valt ook dat we u en bij u betrokken personen moeten vragen zich te legitimeren, zodat we weten wie u bent. Daarom bewaren we kopieën van identiteitsbewijzen.
  • Ook de Faillissementswet legt ons wettelijke verplichtingen op, net als andere wetten die ons verplichten persoonsgegevens te bewaren, zoals het Burgerlijk Wetboek of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Soms vragen andere organisaties ons om persoonsgegevens te verstrekken, denk aan de Belastingdienst, justitie (financiële fraude) en de inlichtingendiensten (terrorisme). Bovendien zijn we soms verplicht gegevens delen met toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB), bijvoorbeeld als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of specifieke (groepen) klanten.

Als wij op grond van wet- of regelgeving of andere door de toezichthouder opgelegde verplichtingen uw persoonsgegevens moeten vastleggen of gebruiken, zijn wij verplicht dit te doen. Het maakt dan niet uit of u klant bij ons bent of niet. Wij dienen bijvoorbeeld te controleren of klanten (inclusief zakelijke klanten) en hun vertegenwoordigers ook werkelijk zijn wie ze beweren te zijn. Verder moeten we enkele persoonsgegevens registreren van alle partners, bestuurders en tekeningsbevoegden. Uw persoonsgegevens kunnen bovendien worden gebruikt bij fraudebestrijding, zoals het monitoren van transacties of registratie van persoonsgegevens in incidentenlogs. 

Gerechtvaardigd belang van ABN AMRO Lease of anderen
Wij mogen uw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Daarbij dienen we alle belangen af te wegen. Hier volgen een paar voorbeelden: 

  • Wij beschermen eigendommen en gegevens van u, van ons en van anderen.
  • Wij beschermen onze eigen financiële positie (bijvoorbeeld door financiële risicoanalyses uit te voeren), uw belangen en die van andere klanten (bijvoorbeeld bij insolventie).
  • Wij nemen maatregelen om fraude op te sporen, zodat klanten en ABN AMRO Lease geen schade lijden door fraude.
  • Wij houden u op de hoogte van productwijzigingen en sturen u informatie, aanbiedingen en ander voor uw onderneming relevant nieuws via direct marketing.
  • Wij streven ernaar ABN AMRO Lease efficiënt te organiseren. Wij kunnen onze systemen voor klant- en businessmanagement centraliseren, gebruikmaken van andere dienstverleners en statistisch en wetenschappelijk onderzoek doen.

Ook als u geen overeenkomst met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval controleren we uiteraard eerst of dat is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van fraudepreventie. Of we deze gegevens mogen gebruiken voor marketingdoeleinden, beoordelen we per geval, per soort gegevens en per groep betrokkenen. We zorgen ervoor dat we dit doen zoals het in de wet staat en staat vermeld in dit Privacy Statement.