Profilering

Als financiële instelling maken we gebruik van profilering. Hieronder leest u waarvoor en wanneer we dat doen.

Fraudebestrijding
Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Helaas krijgen we te maken met steeds verfijndere vormen van fraude. Wij nemen zo veel mogelijk maatregelen om fraude te voorkomen, en profilering kan daarbij horen. Uit veiligheidsoverwegingen willen we over die maatregelen verder niets kwijt.

Ongebruikelijke transacties
Als financiële instelling moeten we ons houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transacties en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen met zich meebrengen. Om dat te kunnen doen, moeten we een risicoprofiel maken en bijhouden van de klant en van personen die namens de onderneming werken of die voor de onderneming garant staan of andere zekerheden stellen. Als wij een vermoeden hebben dat een transactie verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, melden we dit bij de autoriteiten.

Klant- en productacceptatie
Hoe passen we profilering toe als iemand een product wil kopen? We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel, u neemt namens uw onderneming contact met ons op omdat u onze producten en diensten wilt gebruiken.

  1. Wij maken dan een risicoanalyse. Dat doen we voor nieuwe klanten, maar ook voor bestaande klanten die andere producten willen afnemen. We weten uit ervaring dat het (financiële) gedrag van personen die een onderneming vertegenwoordigen, van belang kan zijn bij de beoordeling of een bepaald product wel of niet kan worden aangeboden.
  2. Personen die een onderneming vertegenwoordigen en normaal gesproken in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen, hebben vaak een aantal kenmerken gemeen. Die kenmerken gebruiken we als basis voor een profiel.
  3. Wij bestuderen uw profiel en beoordelen de kans dat uw onderneming en uw garantiegever(s) in staat zullen zijn aan hun verplichtingen te voldoen.

Direct marketing
We kunnen profielen ook gebruiken om aanbiedingen te doen die aansluiten bij wat uw onderneming nodig heeft. Als u geen overeenkomst met ons hebt, bepalen wij van geval tot geval of direct marketing in een bepaalde situatie is toegestaan.