Waar gebruikt ABN AMRO Lease uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens om onze organisatie en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Daarbij horen de volgende zes doelen:                                                              

  • Overeenkomst. Wij gaan overeenkomsten aan met de onderneming die u vertegenwoordigt of waarbij u betrokken bent en voeren deze overeenkomsten uit. We gebruiken deze informatie voor de beoordeling en acceptatie van klanten, voor financiële (inclusief krediet)risicoanalyses, risicorapportages en risicomanagement en voor het doen van overboekingen. Als wij niet over de relevante persoonsgegevens beschikken om de bedrijfsstructuur te verifiëren, kunnen wij uw onderneming onze producten niet aanbieden. We kunnen persoonsgegevens eveneens gebruiken om debiteuren op te sporen en schulden in te vorderen.

  • Onderzoek. Bij ABN AMRO Lease bestuderen we mogelijke trends, problemen en onderliggende oorzaken van fouten en risico's, bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels correct worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen. We analyseren persoonsgegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

  • Betere of nieuwe producten en diensten. Passen onze producten nog wel bij uw wensen en verwachtingen? Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om producten op uw wensen en verwachtingen te laten aansluiten.

  • Marketing. U ontvangt aanbiedingen van ons en van andere leden van de ABN AMRO Lease Group, maar ook nieuws dat past bij uw onderneming. Daarvoor gebruiken we persoonsgegevens die we van u of uw onderneming hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat u in het verleden informatie hebt aangevraagd of omdat uw onderneming al klant van ons is.

  • Veiligheid en de integriteit van ABN AMRO Lease en onze sector. Wij zijn verplicht de veiligheid en integriteit van de financiële sector, van ABN AMRO Lease, van onze medewerkers, onze klanten en betrokken personen te waarborgen. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om (pogingen tot) misdrijven, zoals fraude of terrorisme, te voorkomen of te bestrijden. We doen dit om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, ABN AMRO Lease, uw medewerkers en u, onze klant, te waarborgen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor waarschuwingssystemen.

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen. Door de aard van onze organisatie spelen we een belangrijke rol in de maatschappij. Wij helpen fraude, witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijk frauduleuze transacties op te sporen en te stoppen en transacties zo nodig bij u te verifiëren. We zijn ook verplicht onze klanten te kennen en hun identiteit en bedrijfsstructuur te controleren. Voor ondernemingen houdt dit in dat we persoonsgegevens verkrijgen van partners, bestuurders, UBO’s, houders van een aanmerkelijk belang, garantiegevers, bestuurders van gelieerde ondernemingen en van eventuele intermediairs. Daardoor krijgen we een beter inzicht in uw onderneming en kunnen we de financiële sector, ABN AMRO Lease, onze medewerkers, onze klanten en betrokken personen beter beschermen tegen misdrijven of pogingen daartoe. Publieke instanties vragen ons ook om persoonsgegevens te verstrekken wanneer zij problemen of vermoedens van een misdrijf onderzoeken. In dat verband controleren we of het verzoek gerechtvaardigd is. De financiële sector is ook een van de meest gereglementeerde sectoren die er is. Dit betekent dat wij aan veel regels moeten voldoen. Het gaat niet alleen om Europese of Nederlandse regels, maar ook om wetten uit andere landen. Voor dat doel dient ABN AMRO Lease dus persoonsgegevens vast te leggen en bij te houden, en soms ook gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.

  • Voor bepaalde categorieën persoonsgegevens gelden aanvullende regels. Wanneer we dergelijke informatie nodig hebben, zullen we u melden waarvoor dat is en vragen we u om toestemming indien dat vereist is.