Wat zijn uw rechten

Recht van bezwaar tegen direct marketing
Als u niet langer aanbiedingen wilt ontvangen voor onze producten en diensten, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. In alle marketingboodschappen is deze mogelijkheid opgenomen en u kunt dit recht gemakkelijk uitoefenen.

Recht van bezwaar tegen profilering
Misschien wilt u niet dat wij uw gegevens voor profilering gebruiken. Soms is dit echter toegestaan, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen, risico's te beheersen of ongebruikelijke transacties te onderzoeken, ook als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. Natuurlijk houden we ons hierbij aan de wet.

Recht op inzage, recht op rectificatie, recht om vergeten te worden, recht op beperking van de verwerking

  • U hebt het recht een overzicht te vragen van alle op u betrekking hebbende gegevens die wij gebruiken. U doet dit door een e-mail te sturen naar GDPR.AAL.NL@abnamroabf.com

  • Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen ze te veranderen door een e-mail te sturen naar GDPR.AAL.NL@abnamroabf.com

  • U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen door een e-mail te sturen naar GDPR.AAL.NL@abnamroabf.com. We kunnen daaraan echter niet altijd gehoor geven, en we hoeven er niet altijd mee in te stemmen, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens gedurende langere tijd te bewaren.

  • U kunt ons ook vragen het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken door een e-mail te sturen naar GDPR.AAL.NL@abnamroabf.com. U kunt dat doen als:

  • u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn;

  • wij ten onrechte gebruikmaken van uw persoonsgegevens;

  • wij uw persoonsgegevens willen vernietigen maar u ze nog nodig hebt (bijvoorbeeld na de bewaartermijn).

Mocht u ons in een van bovengenoemde gevallen een e-mail willen sturen, dan verzoeken wij u aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen.

Recht op dataportabiliteit
Op grond van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming krijgen personen een nieuw recht: het recht op dataportabiliteit. Dit recht is van toepassing wanneer de persoonsgegevens van de persoon gebruikt worden om een overeenkomst uit te voeren waarbij de persoon zelf, en niet de onderneming die deze vertegenwoordigt, partij is bij de overeenkomst, of wanneer die aan persoon toestemming is gevraagd voor de verwerking van de gegevens. ABN AMRO Lease sluit een overeenkomst met de onderneming die u vertegenwoordigt of waarmee u banden heeft en niet met u persoonlijk. Daarom is dit recht niet op u van toepassing (behalve in bepaalde omstandigheden, als u eigenaar van een eenmanszaak bent) als u van een onderneming waaraan wij diensten verlenen of waarmee wij corresponderen contactpersoon, partner, bestuurder, aandeelhouder, houder van een aanmerkelijk belang, garantiegever, steller van zekerheid of UBO bent, of bestuurder van een gelieerde onderneming of van een bemiddelaar.